obrazek

Dane kontaktowe:
Szkoła Podstawowa nr 97

ul. Doktora Judyma 10

30-436 Kraków

Telefon: (12) 262-25-15

Fax: (12) 262-25-97

email: sp97@op.pl


Budynek szkoły przy ul. Armii Kraków 76:

Telefon: (12) 269-06-25


Swietlica, ul. Zagaje:

Telefon: 514-155-044


Budynek szkoły przy ul. Cechowej 57:

Telefon: 660-637-365


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
zgodnie z RODO - obowiązek informacyjny

obrazek

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Wasze dane osobowe, jest Szkoła Podstawowa nr 97 z siedzibą ul. Dr. Judyma 10, 30-436 Kraków.

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.

Informujemy, że:

1. Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę, określonych w przepisach prawa.

5. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się Państwo staracie.

6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa.

7. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: inspektor3@mjo.krakow.pl.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie
Maria Madej

Valid HTML 4.01 Transitional